Dernek Tüzüğü

TOOEGDDernek Tüzüğü

TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

 • Bakanlar Kurulunun 24.07.1972 gün ve 666 sayılı kararı ile (Organisation Mondiale Pour L’Education Prescolaire) ile iş birliği yapılmasına ve Bakanlar Kurulunun 28.03.1975 gün ve 7/9737 sayılı kararı ile Türkiye kelimesinin dernek adının başında kullanılmasına izin verilmiştir.
 • Ankara Valiliği Emniyet Birinci Şube Dosya Numarası:06-08-057

 

TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1

Derneğin adı “Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği’dir (TOÖEGD) Merkezi Eskişehir’dir.

Dernek, Bakanlar Kurulunun 09.05.1970 gün ve 7/663 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan dernek olarak kabul edilmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2

Derneğimiz, memleketimizdeki okul öncesi eğitimini geliştirerek Türk toplumuna ve insanlığa yararlı kuşaklar yetişmesine yardımcı olmak, okul öncesi dönemdeki çocukların çeşitli sorunlarını ortaya koymak amacı ile 1967 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Dernek bu amacına ulaşmak için aşağıdaki maddelerde belirtilen çalışmalarda bulunur.

 1. Okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimi ile ilgili araştırmaları destekler,
 2. Okul öncesi eğitimi alanında araştırmalara yön vermek amacı ile çeşitli bilim kurulları, ilgili bakanlıklar ve gönüllü derneklerle iş birliği yapar,
 3. Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda ana-babanın eğitimini teşvik eder,
 4. Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklarının faydalanabileceği kitaplıkların ve oyun yerlerinin kurulmasını teşvik ederek yardımcı olur,
 5. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan görevlilerin yetiştirilmesini ve yetişmiş olanların mesleki bilgilerinin geliştirilmesini destekler,
 6. Mahalli ve uluslararası konferanslar düzenler,
 7. “Organisation Mondiale Pour L’education Prescolaire (OMEP)” gibi ilgili dünya örgütleri ve ulusal kurumlarla iş birliği yapar,
 8. Amacını gerçekleştirmek için konferans, sergi gibi kültürel çalışmalar düzenler, kitle iletişim araçları ile iş birliği sağlamaya çalışır,
 9. Resmi ve özel okul öncesi kurumlarının açılması ve nitelikli bir eğitim verilmesi hususunda ilgilileri teşvik eder.

Derneğin siyasetle hiçbir ilişkisi yoktur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE 3

Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri aşağıda yazılmıştır.

Zarife Birol, 1326 doğumlu, Ahmetler Caddesi 96’lar Apt. 7. B1. Ankara’da ikamet eder, Sanayi Bakanlığında Mütercim.T.C. Tebaası.

Müzaffer Ediz, 1917 doğumlu, Tahran Caddesi. Bahar Apt. 31/4 Ankara’da ikamet eder. Keçiören Özel Hemşire Koleji Müdürü, T.C. Tebaası.

Şadan Fişek, 1922 doğumlu, Kader Sokak 41, Çankaya Ankara’da ikamet eder. Hukukçu, Çocuk Sevenler Derneği Üyesi, T.C. Tebaası.

Şükran Nasuhoğlu, 1925 doğumlu, Büklüm Sokak 48/15 Kavaklıdere Ankara’da ikamet eder. Öğretmen, Çocuk Sevenler Derneği Üyesi, T.C. Tebaası.

Mürüvvet Avni Özkan, 1911 doğumlu 57’nci Sokak 11, Bahçelievler Ankara’da ikamet eder. Öğretmen, Teknik Öğretim Müsteşarlığında Şube Müdürü, T.C. Tebaası.

Asaf Özmen, 1926 doğumlu, Gençlik Caddesi 109/3 Ankara’da ikamet eder, MEB Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, T.C. Tebaası.

Sabahat Yenicioğlu, 1917doğumlu, Maliye Koop. Apt. 17, Küçükesat Ankara’da ikamet eder. Emekli öğretmen, İstanbul Kuz Lisesi Mezunları Cemiyeti Başkanı, T.C. Tebaası.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMANIN KOŞULLARI

MADDE 4

Derneğin merkez ve şube olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

 1. Merkez üyeliği için:
  1. 18 yaşını bitirmiş bulunmak,
  2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak şarttır. Ancak özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak şartı ile, dernekler kanununun 16’ncı maddesi hükmü saklıdır.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için, yukarıda açıklanan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir.

Birinci fıkradaki şartlara sahip olanlar, Derneğin yıllık aidatını ödemeyi kabul ettikleri takdirde ve derneğin iki üyesinin tavsiyesi üzerine Merkez Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğe kabul edilirler.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 1. Şube üyeliği için:

Şube Yönetim Kurulunca uygun görülmek gerekir.

MADDE 5

Her üye istifa hakkında sahiptir.

 Üyelikten çıkarılma için:

 1. İlgili üyenin dernek amacıyla aykırı hareketlerinin ve üyelikle bağdaşmayan hallerinin sabit olması veya,
 2. İki yıl süre ile aidatını ödememiş olması şarttır,
 3. Her üye yazılı bildirmek kaydıyla denekten çıkma hakkına sahiptir.

 

MADDE 6

Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, milliyet ve tabiiyet ayrılılığı bu derneğe girmeye mani olmadığı gibi dernekten çıkarılma sebebi de olamaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN KURULLARI

MADDE 7

Derneğin kurulları şunlardır:

 1. Merkez genel kurulu ve şube genel kurulları
 2. Merkez yönetim kurulu ve şube yönetim kurulları
 3. Merkez denetleme kurulu ve şube denetleme kurulları
 4. Daimî ve olağanüstü komisyonlar

                      

MADDE 8

Genel Kurul, derneğe kayıtlı üyelerle şube yönetim kurullarınca her elli üye için seçilip gönderilecek ikişer temsilcinin katılmasıyla Ankara’da toplanır. Bu kurula şubelerde kayıtlı bütün üyeler katılabilir. Bu üyelerin söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.

 

MERKEZ GENEL KURULUNUN OLAĞAN TOPLANTISI VE ÇAĞRI USULÜ

MADDE 9

Genel kurul iki yılda bir, mali genel kurul ise her yıl mart ayında Ankara’da toplanır. Yoklamaya esas olmak üzere kurul toplantısından önce, merkez yönetim kurulu tarafından tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi düzenlenir. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı  gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Genel kurul toplantısına katılacak Hükümet Komiseri ve yardımcılarına verilecek ücret, toplantıdan bir hafta önce yönetim kurulunun görevlendireceği kimse tarafından maliye veznesine

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı aynı esaslara göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 10

Genel kurul, aidatını ödemiş üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MERKEZ GENEL KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

MADDE 11

Genel kurul, merkez yönetim kurulunun veya üyelerden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 12

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.  Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katıp seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantının sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 13

Genel kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır, her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylamanın açık veya gizli olacağını genel kurul kararlaştırır.

MADDE 14

Genel kurul toplantısında yalnız gündeminde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulda görülüp karara bağlanır:

 1. Yedi asıl, beş yedek yönetim kurulu üyesinin gizli oyla seçilmesi; üç asıl, üç yedek denetleme kurulu üyesinin seçilmesi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine gösterilen adayların genel kurulda hazır bulunmaları veya yazılı muvafakatlarının alınmış olması zorunludur.
 2. b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. c) Merkez yönetim kurulu ile denetleme kurulu raporlarının görüşülerek merkez yönetim kurulunun ibrası.
 4. d) Merkez yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda merkez yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. f) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak.
 7. g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
 8. h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 9. i) Derneğin feshedilmesi.

 

 

KURULLARA SEÇİLENLERİN, DERNEK İKAMETGAHINDA VE TÜZÜKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 16

Genel kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Ayrıca tüzükte ve dernek ikametgahında yapılan değişiklikler de dernekler kanununun 13’üncü maddesi uyarınca incelenmek üzere inceleme makamına gönderilir.

Adı geçen makamın tebliğinden itibaren on beş gün içinde tüzük değişikliği mahalli bir gazetede yayımlanır. Bu gazetenin beş nüshası yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine verilir.

 

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 17

Merkez yönetim kurulu, genel kurulun gizli oyla seçeceği yedi asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Merkez yönetim kurulu iki yıl için seçilir.

MADDE 18

Merkez yönetim kurulu ilk toplantısında gizli oyla aralarından bir genel başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve bir veznedar seçer.

Merkez yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğe üye kabul edileceklerin durumlarını inceleyerek bu husustaki dilekleri kabul veya reddetmek,
 3. Genel kurul kararını uygulamak,
 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 5. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 6. Amacını gerçekleştirecek çalışma kollarını kurmak ve üyelerini seçmek,
 7. Derneğin konusu ve amacına uygun çalışmaları düzenlemek üzere bir iç tüzük hazırlamak,
 8. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULUNU OLUŞTURANLARIN GÖREVLERİ

MADDE 19

Merkez yönetim kurulunu oluşturanların görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Merkez yönetim kurulu başkanı derneği temsil eder. Genel kurulun, yönetim kurulunun kararlarının uygulanmasını, yönetim kurulunun çalışmasını sağlar.
 2. Merkez yönetim kurulu başkanı bulunmadığı zamanlarda onun yerini başkan yardımcısı alır.
 3. Merkezin her türlü yazı işlerini sekreter idare eder. Başkan ve başkan yardımcısı bulunmadığı zamanlarda onların yerine başkanlık eder.
 4. Aidat toplanmasından, derneğin gelir ve gider hesaplarının düzenli bir şekilde tutulmasından sayman üye sorumludur. Sayman dernekler kanunu ve ilgili mevzuata, yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamalar yapar. Kasa, demirbaş, bilanço ve makbuz alındı defterini tutar.
 5. Veznedar derneğin hesap işlerinin düzenlenmesinde sayman üye ile birlikte görevlidir.
 6. Bankadan para çekmek, başkanın veya başkan yardımcısı ve saymanın imzalarını taşıyan resmi mektup veya çek ile olur.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 20

Merkez yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Başkan gün ve saatini önceden bildirmek şartıyla, yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Mazeretsiz ve habersiz olarak üst üste üç defa veya yılda beş defa yönetim kurulu toplantılarına gelmeyen üye çekilmiş sayılır. Durum başkan tarafından kendisine yazıyla bildirilir.

 

BİLDİRİ YAYINLANMASI

MADDE 21

Dernek, yönetim kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapamaz ve dağıtamaz. Yayımlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayınlanması kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.

Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yayınlanmasında dernekler kanununun kırk dördüncü maddesi gereğince işlem yapılması zorunludur.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

MADDE 22

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi dernek üyelerinden seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MERKEZ DENETLEME KURULU

MADDE 23

Denetleme kuruluna üç asıl ve üç yedek üye genel kurulca seçilir.

Bu kurul, altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 24

Merkez yönetim kurulu yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

 

ALTINCI BÖLÜM

DERNEK ŞUBELERİNİN AÇILMASI

MADDE 25

Dernek şubeleri, merkez yönetim kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaat yapılarak açılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

 

DERNEK ŞUBELERİNİN ORGANLARI

MADDE 26

Dernek şubelerinin kurulları aşağıdaki bölümlerden oluşur;

 • Şube genel kurulu
 • Şube yönetim kurulu
 • Şube denetleme kurulu veya denetçi

 

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 27

Her şube normal olarak şubat ayında bu tüzükte belirtilen esaslara göre genel kurul toplantısı yapar. Ancak şube genel kurul toplantısına ait ilan gazete ile yapılacağı gibi mahalli imkân ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.

Şubeler toplantı tarihinden on beş gün önce, merkez yönetim kuruluna toplantı tarihini bildirir. Merkez yönetim kurulu şube genel kurul toplantılarına gözlemci gönderebilir.

Şube, genel kurul toplantısında beş asıl, beş yedek yönetim kurulu üyesi ile iki asıl ve iki yedek denetim kurulu üyesi seçer.

Kayıtlı üye sayısına göre şubeler, merkez genel kuruluna her yirmi beş kişi için bir üyeyi temsilci olarak gönderirler. Bu temsilciler şube genel kurulunca seçilirler.

MADDE 28

Şube yönetim kurulu kendi arasında şube başkanı, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve veznedar seçerek görev bölümü yapar.

MADDE 29

Şube genel kurulları ve yönetim kurulları, merkez genel kurulu ve yönetim kurulu tüzüğüne bağlıdırlar.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 30

Şube yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Dernek tüzüğü hükümlerini uygular.
 2. Çalışmalarına ait raporu altı ayda bir merkeze yollar.
 3. Yıllık bütçe, hesap özetleri ve çalışma programlarını merkez genel kurul toplantısından en az yirmi gün evvel merkeze yollar.
 4. Şube genel kurul tutanaklarının bir örneğini merkez yönetim kuruluna gönderir.

 

ŞUBE DENETLEME KURULU

MADDE 31

Şube genel kurulu tarafından seçilen denetleme kurulu veya denetçiler, altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve toplandığında şube genel kuruluna sunar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 32

Derneğin gelirleri şu kaynaklardan sağlanır:

 1. Üye aidatı,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Bağışlar ve yardımlar,
 4. Diğer çeşitli gelirler.
 5. Bu yardım ve bağışlar yardım toplama hakkındaki mevzuata ve dernekler kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak alınır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

TÜZÜK DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 33

Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikler genel kurul kararı ile yapılır.

Tüzük değişikliğinin kabulü için genel kurulda oy hakkına sahip üyelerin üçte iki çoğunluğunun kararı şarttır.

  

DOKUZUNCU BÖLÜM

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ VE DERNEĞİN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ

MADDE 34

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için bu tüzüğe göre, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üyeler 9’uncu maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi, merkez yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Önce derneğin borçları ödenir. Elde para veya eşya varsa bunlar okul öncesi eğitimi ile ilgili başka bir sosyal kuruluşa devredilir.

 

DERNEĞİN MAHKEME KARARIYLA FESHİ

MADDE 35

Dernekler kanununun 50. maddesinde yazılı hususlar yerine getirilmediği takdirde, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin ve Cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine, asliye hukuk mahkemesi kararıyla dernek feshedilir.

 

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA

MADDE 36

Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybetmesi, acze düşmesi, yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmaması veya 10. maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır.

Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

Kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin mal, para ve haklarının tavsiyesi tüzüğün

34’üncü maddesi hükmü gereğince yapılır.

Bu tüzük 2908 sayılı kanuna göre hazırlanmıştır (1984).