Türker Sezer Eserler

Türker SezerEserler Listesi

Uyanık Gülden, Sezer Türker, Bayındır Dilan, Yılmaz Elif (2019).  Self-esteem, hopelessness and communication skills in preschool teacher candidates: A mediation analysis.  Cypriot Journal of EducationalSciences, 14(2), 278-293., Doi: https://doi.org/10.18844/cjes.v14i2.3714 (Yayın No: 5366416)

Bayındır Dilan, Güven Gülçin, Sezer Türker, Akşin Yavuz Ezgi, Yılmaz Elif (2016).  The Relationship between Maternal Acceptance-Rejection Levels and Preschoolers’ Social Competence and Emotion Regulation Skills.  Journal of Education and Learning, 6(2), 305, Doi: 10.5539/jel.v6n2p305 (Yayın No: 3740384)

Saygılı Ayşe Dilek, Kınık Burcu, Aydoğan Yasemin, Sezer Türker, Okyay Özlem (2016).  Okul Öncesi Eğitime Destek Projesi Bolu İli Örneği.  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2561-2574. (Yayın No: 3220997)

Sezer Türker, Uyanık Balat Gülden, Uzunoğlu Esra, Özdil Hilal Zeynep (2016).  Examınatıon of the socıal emotıonal adaptatıon levels of chıldren whose mothers are workıng or not workıng.  INTERNATIONAL Journal Of Famıly Chıld And Educatıon(8), 15-15., Doi: 10.17359/ACED.2016818364 (Yayın No: 3220196)

Zembat Rengin, Kuru Turaşlı Nalan, Güven Gülçin, Sezer Türker, Akşin Yavuz Ezgi, Yılmaz Elif, Bayındır Dilan (2015).  Validity and Reliability of the DeMoulin Self-Concept Developmental Scale for the 36-72 Month Old Children.  Journal of Education and Training Studies,4(2), 143-158., Doi: 10.11114/jets.v4i2.1156 (Yayın No: 3220679)

Sezer Türker, Güven Gülçin, Azkeskin Kadriye, Kılıç Melda (2013).  Investigation of number and operations skills of children attending preschool education.  Journal of Educational and Instructional Studies  in the World, 3(1), 15-21. (Yayın No: 777486)

Azkeskin Kadriye, Güven Gülçin, Güral Melda, Sezer Türker (2013).  Parenting styles  Parents with 5 6 year old children.  Journal of Educational and Instructional Studies  in the World, 3(1), 74-82. (Yayın No: 777499)

Sezer Türker, Güven Gülçin, Azkeskin Kadriye, Kılıç Melda (2013).  Investigation of the relationship between social skills and self management behaviors of 5 year old children.  Journal of Educational and Instructional Studies  in the World, 3(1), 53-62. (Yayın No: 777492)

Zembat Rengin, Adak Özdemir Atiye, Sezer Türker, Özdemir Beceren Burcu, Biber Kazım (2012).  The relationshıp between preschool administrators  leadership styles and school culture.  e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 798-811., Doi: 10.12739 (Yayın No: 777343)

Sezer Türker, Öztürk Duygu Saniye (2011).  The effects of drama in helping five year old children acquire the concepts of number and operation.  Educational Research, 2(6), 1210-1218. (Yayın No: 777285),

Biber Kazım, Sezer Türker (2011).  Çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarındaki grup sorumlularının empati düzeylerinin belirlenmesi.  e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1703-1714., Doi: 10.12739 (Yayın No: 777317)

KILIÇ MELDA,SEZER TÜRKER (2018).  Preschool teachers’ concept definitions: The case of 2d shapes.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4486200)

ERATAY EMİNE,SEZER TÜRKER,AYDOĞAN YASEMİN (2017).  Montessori Eğitimi Katılımcı Görüşleri.  27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3742278)

GÜVEN GÜLÇİN,YILMAZ ELİF,Sezer Esen,SEZER TÜRKER (2017).  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN MİZAÇÖZELLİKLERİ İLE DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.  2.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3742388)

SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF,GÜVEN GÜLÇİN,BAYINDIR DİLAN,AKŞİN YAVUZ EZGİ (2017).  48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BENLİK ALGILARI İLE SOSYAL YETKİNLİK VE DUYGU DÜZENLEMEBECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.  2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3742417)

SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF,GÜVEN GÜLÇİN,BAYINDIR DİLAN,AKŞİN YAVUZ EZGİ (2017).  48-72 Aylık Çocukların Benlik Algıları İle Sosyal Yetkinlik Ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3614991)

SEZER TÜRKER,KOÇYİĞİT SİNAN (2017).  48-72 aylık çocukların benlik algıları ile duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3740524)

SEZER TÜRKER (2017).  5-7 yaş grubu çocukların geometri becerilerinin incelenmesi.  5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3740478)

YILMAZ ELİF,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER (2017).  The investigation of the relationship between attachment styles and social problem solving skills of preschool children.  XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3742314)

YILMAZ ELİF,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER (2017).  The investigation of the relationship between attachment styles and social problem solving skills of preschool children.  XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3525235)

GÜVEN GÜLÇİN,AKŞİN YAVUZ EZGİ,BAYINDIR DİLAN,SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF (2016).  Annelerin Sosyal Davranış Denetimleri ile 60 72 Aylık Çocukların Benlik Algıları Arasındaki İlişkininİncelenmesi.  IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3221642)

SEZER TÜRKER,DİBEK ESİN,GÜVEN YILDIZ (2016).  5 6 Yaş Çocukların Toplama İşlemlerinin Sonucuna İlişkin Kullandıkları Tasarımların İncelenmesi.  IIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3221690)

GÜVEN GÜLÇİN,AKŞİN YAVUZ EZGİ,BAYINDIR DİLAN,SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF (2016).  Annelerin Sosyal Davranış Denetimleri İle 60 72 Aylık Çocukların Benlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  IIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3394933)

AYDOĞAN YASEMİN,SEZER TÜRKER (2016).  Okul öncesi öğretmen adaylarının Montessori eğitimi dersine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi.  VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:3222143)

SEZER TÜRKER,AYDOĞAN YASEMİN (2016).  Montessori Eğitiminin Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi.  VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:3222129)

URAL OZANA,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER,AZKESKİN KADRİYE,YILMAZ ELİF (2016).  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ÇocuğunDeğerlendirilmesine Yönelik Görüşleri.  8th World Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri/)(Yayın No:3221269)

BAYINDIR DİLAN,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER,AKŞİN YAVUZ EZGİ,YILMAZ ELİF (2016).  The Investigation of The Relationship Between MaternalAcceptance Rejection Levels and Preschool Children s SocialCompetence and Emotional Regulation Skills.  8th World Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri/)(Yayın No:3221230)

URAL OZANA,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER,AZKESKİN KADRİYE,YILMAZ ELİF (2015).  Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal beceri ve davranış sorunları ile aile çocuk iletişimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi.  4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1657995)

SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF,KOÇYİĞİT SİNAN (2015).  5 6 yaş grubundaki çocukların oyun becerileri ile aile çocuk iletişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1657997)

UYANIK BALAT GÜLDEN,SEZER TÜRKER,KARABULUT AYŞEGÜL ,KOÇAK ELİF (2015).  5 6 yaş grubunda çocuğu olan annelerin çocukluk deneyimleri ve öznel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (/)(Yayın No:1657999)

SEZER TÜRKER,GÜVEN YILDIZ (2015).  Erken geometri beceri testinin geliştirilmesi.  4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1657996)

URAL OZANA,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER,AZKESKİN KADRİYE,YILMAZ ELİF (2015).  Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Erken Müdahale), 153 (Özet Bildiri/)(Yayın No:2013487)

GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF (2015).  60 72 aylık çocukların problem çözme becerileri ile benlik algıları arasındaki ilişkinin sosyo ekonomik değişken açısından incelenmesi.  Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Erken Müdahale), 1, 81 (Özet Bildiri/)(Yayın No:2012786)

GÜVEN GÜLÇİN,BAYINDIR DİLAN,AKŞİN EZGİ,YILMAZ ELİF,SEZER TÜRKER (2014).  Okul öncesi öğretmen adaylarının zekâ puanları  akademik başarıları ve öğrenmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi.  9. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 612-616. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1657983)

URAL OZANA,GÜVEN GÜLÇİN,AZKESKİN KADRİYE,SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF,AKŞİN EZGİ,BAYINDIR DİLAN (2014).  Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  9. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1657994)

RAMAZAN MÜSLİMAT OYA,SEZER TÜRKER (2014).  İlkokula başlama yaşına yönelik öğretmen görüşleri.  VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1281-1299. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1657973)

UYANIK BALAT GÜLDEN,SEZER TÜRKER,TUNÇELİ HİLAL İLKNUR (2014).  Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların annelerinin öz yeterlilik ve öfke düzeylerinin incelenmesi.  I. Eurasian Educational Research Congress / 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/)(Yayın No:1657993)

SEZER TÜRKER,GÜRAL MELDA,GÜVEN GÜLÇİN,AZKESKİN KADRİYE (2012).  Investigation of number and operations skills of children attending preschool education.  World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS (/)(Yayın No:1657990)

GÜRAL MELDA,SEZER TÜRKER,GÜVEN GÜLÇİN,AZKESKİN KADRİYE (2012).  Investigation of the relationship between social skills and self management behaviors of 5 year old children.  World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS (/)(Yayın No:1657988)

AZKESKİN KADRİYE,GÜVEN GÜLÇİN,GÜRAL MELDA,SEZER TÜRKER (2012).  Parenting styles  Parents with 5 6 year old children.  World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS (/)(Yayın No:1657989)

ZEMBAT RENGİN,KOÇYİĞİT SİNAN,SEZER TÜRKER,BALCI ASLI (2012).  The opinions of preschool teachers about geometry in preschool education.  3rd International Congress on Early Childhood Education (Özet Bildiri/)(Yayın No:1657987)

ZEMBAT RENGİN,ADAK ÖZDEMİR ATİYE,SEZER TÜRKER,ÖZDEMİR BECEREN BURCU,BİBER KAZIM (2010).  The relationship between preschool administrators  leadership styles and school culture.  The Second International Congress of Educational Research (/)(Yayın No:1657991)

ÖNDER ALEV,SEZER TÜRKER,ÖZKAN BANU,ÖNKOL FETHİYE LEMİZ (2010).  Inverstigating empathy levels of preschool student teachers relation to various variables.  The Second International Congress of Educational Research (Özet Bildiri/)(Yayın No:1657992)

YİĞİT EMİNE ÖZLEM,MELTEM KÖSTERİLİOĞLU,SEZER TÜRKER (2009).  Europe and european union image of erasmus students.  I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi SempozyumuI. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/)(Yayın No:1657986)

YİĞİT EMİNE ÖZLEM,SEZER TÜRKER (2009).  Importance of pre school education in preperation of active citizienship.  I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi SempozyumuI. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/)(Yayın No:1657985)

Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi, Bölüm adı:(Brezilya’da Erken Çocukluk Eğitimi) (2020)., SEZER TÜRKER,  Pegem Akademi, Editör:Aslan, Durmuş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 424, ISBN:9786257052931, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6729550)

Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi, Bölüm adı:(ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ FENEĞİTİMİNDE BİLİM ALANLARINA İLİŞKİNETKİNLİK ÖRNEKLERİ) (2019)., AKSÜT PELİN,SEZER TÜRKER,KAYA GÖKHAN,ÇAVUŞ GÜNGÖREN SEDA,  Nobel, Editör:Pelin Aksüt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 342, ISBN:978-605-033-091-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5904907)

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi, Bölüm adı:(Veri Analizi, Grafik Oluşturma ve Olsılık) (2019)., SEZER TÜRKER,  Nobel, Editör:Uludağ, Gonca, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 257, ISBN:978-605-7895-49-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5567730)

Erken Çoocukluk Döneminde Fen Eğitimi, Bölüm adı:(Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme) (2019)., SEZER TÜRKER,  Nobel, Editör:Aksüt, Pelin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 326, ISBN:978-605-033-091-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5567688)

Örneklerle OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINI DEĞERLENDİRME VE TANIMA, Bölüm adı:(ANEKDOT KAYDI) (2018)., SEZER TÜRKER,  Eğiten Kitap, Editör:Önder, Alev, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 305, ISBN:978-605-2234-93-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4748221)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YÖNETİM VE LİDERLİK, Bölüm adı:(OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YÖNETİM VE LİDERLİK) (2018)., SEZER TÜRKER,  Hedef Cs, Editör:Rengin Zembat, Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 26, ISBN:978-605-9877-20-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4548845)

Educational Policy and Research, Bölüm adı:(The Investigation of The Relationship Between Attachment Styles and Social Problem Solving Skillsof Preschool Children) (2018)., GÜVEN GÜLÇİN,YILMAZ ELİF,SEZER TÜRKER,  Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Editör:Arslan Hasan , Dorczak Roman and Urlica Alina-Andreea Dragoescu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 561, ISBN:978 – 83 – 65688 – 35 – 4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4567316)

Öğrenme ve Öğretme Kuramdan Uygulamaya, Bölüm adı:(Bilişsel Modeller ve Akademik Motivasyon Kuramı) (2017)., SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF,  Nobel Akademi Yayıncılık, Editör:Özgül Polat, Hande Arslan Çiftçi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 472, ISBN:978-605-320-628-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3579344)

Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, Bölüm adı:(İspanya) (2017)., SEZER TÜRKER,  Nobel, Editör:Yasemin Aydoğan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 492, ISBN:978-605-320-708-5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3740282)

Research on Education, Bölüm adı:(The relationship between emotion understanding skills of preschoolers and their mothers’ parentingattitudes) (2017)., GÜVEN GÜLÇİN,YILMAZ ELİF,AZKESKİN KADRİYE,SEZER TÜRKER,  International Association of Social Science Research, Editör:Arslan Hasan, Sonia Duse Carmen and İçbay Mehmet Ali, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 452, ISBN:978-83-948896-3-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4160883)

Developments in Educational Sciences, Bölüm adı:(Maths in Preschool Education) (2016)., SEZER TÜRKER,  ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSTY PRESS, Editör:Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, İsa Cürebal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 744, ISBN:978-954-07-4139-0, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3221099)

Okul Öncesi Eğitime Giriş, Bölüm adı:(Okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri) (2015)., SEZER TÜRKER,YOLERİ SİBEL,  Nobel Yayın Dağıtım, Editör:Gülden Uyanık Balat , Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 278, ISBN:978-605-364-068-4, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1658491)

Okul Öncesi   İlkokul Çocukları için Sosyal Bilgiler Öğretimi, Bölüm adı:(Vatandaşlık Gelişimi: Vatandaşlık Bilgisi ve Hükümet) (2015)., SEZER TÜRKER,  Nobel Akademi Yayınları, Editör:Coşkun Keskin, Sevgi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 386, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2015699)

Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Bölüm adı:(Preschool teachers views on geometry) (2014)., ZEMBAT RENGİN,SEZER TÜRKER,KOÇYİĞİT SİNAN,BALCI ASLI,  Cambridge Scholar PublishingCambridge Scholar Publishing, Editör:Mustafa Yasar, Ozkan Ozgun and Jeanne Galbraith, ISBN:978-1-4438-5712-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1658481)

Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Bölüm adı:(Childrens’ opinions about their right to play at home and at school) (2014)., RAMAZAN MÜSLİMAT OYA,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER,  Cambridge Scholar Publishing, Editör:Mustafa Yasar, Ozkan Ozgun and Jeanne Galbraith, ISBN:978-1-4438-5712-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1658483)

Erken Çocukluk Eğitimi, Bölüm adı:(Okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri) (2012)., SEZER TÜRKER,  Pegem Akademi Yayıncılık, Editör:Songül Tümkaya ve Fikret Gülaçtı , Basım sayısı:2, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1658487)

Yüce Arzu, Sezer Türker (2021).  5-6 yaş grubu çocukların sayı ve sayma becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 305-319., Doi: 10.17240/aibuefd.2021.21.60703-847668 (Kontrol No: 7085803)

Sezer Türker, Güven Yıldız (2019).  5-7 yaş grubu çocukların geometri becerilerinin incelenmesi.  Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), 514, Doi: 10.24130/eccd-jecs.1967201932187 (Kontrol No: 5366423)

Uyanık Gülden, Sezer Türker, Karabulut Ayşe Gül, Koçak Sazlı Elif (2019).  5-6 Yaşında Çocuğu Olan Annelerin Çocukluk Deneyimleri ve Öznel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The Investigation of Relationship between Childhood Experiences and Subjective Happiness Levels of the Mothers That Have 5-6 Year-Old-Child.  Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 9(1/16), 177-193., Doi: 10.23863/kalem.2019.124 (Kontrol No: 5366392)

Ahmetoğlu Emine, Acar İbrahim H, Sezer Türker, Akşin Yavuz Ezgi (2018).  Aile Katılımı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması.  Ababt İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-20. (Kontrol No: 4548834)

Ural Ozana, Güven Gülçin, Sezer Türker, Yılmaz Elif, Azkeskin Kadriye (2017).  Investigation of teachers and teacher candidates’ opinions about assessment of preschool children.  Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 139, Doi: 10.24130/eccd-jecs.196720171232 (Kontrol No: 4127903)

Türkan Eda, Aydoğan Yasemin, Sezer Türker (2016).  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi.  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2409-2425. (Kontrol No: 3220887)

Sezer Türker, Yılmaz Elif, Koçyiğit Sinan (2016).  5 6 yaş grubu çocukların oyun becerileri ile aile çocuk iletişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 185-204. (Kontrol No: 3220475)

Sezer Türker, Güven Yıldız (2016).  Erken geometri beceri testinin geliştirilmesi.  Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 1-22. (Kontrol No: 4567380)

Akşin Yavuz Ezgi, Güven Gülçin, Bayındır Dilan, Sezer Türker, Yılmaz Elif (2016).  Annelerin çocuğunu kabul düzeyi ile çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 1065-1081. (Kontrol No: 3220357)

Ural Ozana, Güven Gülçin, Azkeskin Kadriye, Sezer Türker, Yılmaz Elif, Akşin Ezgi, Bayındır Dilan (2015).  Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 456-471. (Kontrol No: 1658505)

Ural Ozana, Güven Gülçin, Sezer Türker, Azkeskin Kadriye, Yılmaz Elif (2015).  Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2), 589-598. (Kontrol No: 1658507)

Koçyiğit Sinan, Sezer Türker, Yılmaz Elif (2015).  60 72 aylık çocukların sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri ile oyun becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 287-300. (Kontrol No: 1658503)

Uyanık Balat Gülden, Sezer Türker, Tunçeli Hilal İlknur (2014).  Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların annelerinin öz yeterlilik ve öfke düzeylerinin incelenmesi.  Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 47-63. (Kontrol No: 1658509)

Zembat Rengin, Sezer Türker, Koçyiğit Sinan (2012).  Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin yönetici görüşlerinin incelenmesi.  Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 119-140. (Kontrol No: 777425)

SEZER TÜRKER (2017).  OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MATEMATİK.  12. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3742447)

UYANIK BALAT GÜLDEN,BİLGİN NAZİFE HÜLYA,SEZER TÜRKER (2011).  Okul öncesi öğretmenlerine yönelik sınıf yönetimi ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri.  Ulusal okul öncesi eğitimkongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3799064)

Yiğit Emine Özlem, Sezer Türker (2009).  Okul öncesi eğitimde sosyal bilgiler.  Çoluk Çocuk Dergisi, 10-12. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3231314)

Erken Çocuklukta Güncel Konular, Kitap, Editör, Nobel

2003-2004ÖğretmenMilli Eğitim Bakanlığı,(Diğer)