Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Yeni Sayıları

TOOEGDErken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Yeni Sayıları

RSS Son Sayı
 • Türkiye’de okul öncesi eğitim ve kanıt temelli sınıf yönetimi stratejileri Mayıs 7, 2022
  Tüm öğrenciler için başarılı bir öğrenme çevresinin oluşturulması ve sürdürülmesi amacıyla öğretmenler tarafından planlanan ve uygulanan etkinlikler bütünü olan sınıf yönetimi (SY) her öğrencinin akademik ve sosyal yaşamdaki başarısına etki eden faktörlerin başında gelmektedir. 1990’lı yıllardan sonra kanıt temelli uygulamalar kavramının eğitim alanına girmesi ve hızla yaygınlaşması sonucunda SY konusundaki çalışmalarda gittikçe daha fazla ölçüde […]
  Sevil Meran, Nimet Bülbin Sucuoğlu
 • Pedagogical aspects of family functioning Mayıs 7, 2022
  Social functioning consequently affects the functioning of the family. Respecting the personality and autonomy of the individual, the connection between the quality of family functioning and educational outcomes of children cannot be neglected. The pedagogical influence of the family on the individual is recognisable by the adopted value orientations and social norms; models of behaviour; […]
  Ivana Viskovic, Maja Ljubetić
 • Erken çocukluk dönemine seslenen müzikle ilgili çocuk kitaplarının içerik, müziksel kavramlar ve görselleri açısından incelenmesi Mayıs 7, 2022
  Bu araştırmanın amacı, erken çocukluk dönemine seslenen müzikle ilgili çocuk kitaplarının içerik, müzik kavramları ve görselleri açısından incelenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Kitapların seçiminde ölçüt örnekleme yapılmıştır. 2010-2021 yılları arasında basılmış, müzikle ilgili 0-8 yaş aralığına seslenen toplam 46 kitap incelenmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Müzikle İlgili Çocuk Kitaplarını İnceleme Formu” ile […]
  Gülşah Sever, Gökçe Karaman Benli
 • Ebeveynlerin bağlanma biçimlerinin çocuk yetiştirme tutumları üzerindeki yordayıcı rolü Mayıs 7, 2022
  Bu çalışmada, ebeveynlerin bağlanma örüntüleri ile çocuklarını yetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi Elazığ ilinde yaşayan, 2-6 yaş arasında çocukları bulunan 18-60 yaş arası 293 (185 kadın/108 erkek) ebeveynden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Ebeveyn Tutum Ölçeği” ve “Erişkin Bağlanma Biçimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada veriler; pearson korelasyon ve çoklu […]
  Rana Akatlı, Güzin Yasemin Tunçay
 • Kardeş kıskançlığı ve kardeşe uyum sorunu yaşayan çocuklar için Bibliyoterapi Mayıs 7, 2022
  Bu araştırmada, okul öncesi dönem 3-6 yaş çocuklarına yönelik olarak yayınlanan ve kardeş kıskançlığı konusunu ele alan resimli hikâye kitaplarının bibliyoterapide kullanım açısından uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Veriler, amaçsal örnekleme yöntemi ile kardeş kıskançlığını/ilişkilerini konu alan ve belirli kriterleri karşılayan 17 resimli hikâye kitabından doküman analizi aracılığıyla elde edilmiştir. Bu nitel araştırmada kitaplardan elde edilen veriler, […]
  Semiha Yüksek Usta, Gülhan Köçer
 • 48-60 aylık çocuklarda sembolik oyun ve bilişsel işlevler “Oyun ve Biliş” Mayıs 7, 2022
  Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların sembolik oyun becerilerini değerlendirmek, etkili olabilecek etmenleri ortaya koymak, bilişsel işlevler ile sembolik oyun becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada çalışma grubu anaokullarına devam eden 48-60 ay aralığındaki 100 çocuktan oluşmuştur. Çalışma kapsamında çocukların bilişsel işlevlerini değerlendirmek için “Bilişsel İşlevlerin Uygulanması Ölçeği” , sembolik oyun becerilerini […]
  Mehmet Güney, Gülen Baran
 • Okul öncesi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançları Mayıs 7, 2022
  Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimdeki öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile matematik öğretimi, öğrenimi ve inançları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının, matematik öğretimi ve öğrenimine ilişkin inançlarını yordayıp yordamadığını araştırmaktır. Nicel araştırma kapsamında, ilişkisel tarama modeliyle tasarlanan araştırmanın çalışma grubu, İstanbul’daki beş üniversitenin okul öncesi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 248 son sınıf […]
  Tülin Gümüştekin Ertugay, Yıldız Güven
 • Okul Öncesi Matematik Öğretim Bilgisi Testi: Uyarlama ve uygulama çalışması Mayıs 7, 2022
  Türkiye’de bugüne kadar farklı öğretmen yetiştirme politikaları uygulanmıştır. Bu bağlamda eğitim fakülteleri dışında farklı fakülte mezunlarına da öğretmen olma fırsatı verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık bilimleri fakültesi, çocuk gelişimi bölümünde öğrenimine devam ederken veya mezun olarak eğitim fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kayıtlı okul öncesi öğretmen adayları ile eğitim fakültesi okul öncesi öğretmenliği programına […]
  Koray Akdeniz, Nurullah Şimşek
 • Okul öncesi çocuklarda çalışma belleği ve erken okuryazarlık becerilerinin incelenmesi Mayıs 7, 2022
  Bu çalışma, okul öncesi çocukların çalışma belleği ve erken okuryazarlık becerilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunda okul öncesi eğitime devam eden ve rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 5-6 yaşındaki 100 çocuk yer almıştır. Veri toplamada, Okul Öncesi Çocuklar İçin Bellek Bataryası ve Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı (EOBDA) kullanılmıştır. Veriler, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis-H […]
  Cansu Sağlam, Arzu Özyürek
 • 60-72 aylık çocukların mizaç özellikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Mayıs 7, 2022
  Araştırmanın amacı, 60-72 aylık çocukların mizaç özellikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma grubunu; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim veren bağımsız okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık 168 çocuktan oluşmaktadır. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada “Aile Çocuk Demografik Bilgi Formu”, “Çocuklar […]
  Çağla Elif Akçay, Erhan Alabay
 • Johann Heinrich Pestalozzi’yi konu alan ve Web of Science’ta taranan makaleler üzerine bir içerik analizi Mayıs 7, 2022
  İsviçreli eğitimci Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) tarihsel süreçte eğitim bilimine, yaklaşımlarına, felsefesine çeşitli katkılarda bulunmuştur. Bu katkılar derinlemesine incelendiğinde görülüyor ki Pestalozzi’nin yaşamı boyunca deneyimlediği kültürel, siyasi, ekonomik, toplumsal olaylar ve kişisel yaşam öyküsü onun eğitime dair yaklaşımını şekillendirmesini sağlamıştır. Bu araştırmanın amacı Pestalozzi’yi içeren makalelerin yöntemi, konu alanı, atıf bilgisi gibi çeşitli konularda ve […]
  Serenay Başalev, Ebru Aktan Acar
 • Eğitimcilerin Montessori yaklaşımına ilişkin yeterliklerinde Montessori eğitimci eğitim programının etkisinin incelenmesi Mayıs 7, 2022
  Montessori Eğitimci Eğitim Programının, eğitimcilerin Montessori yaklaşımına ilişkin yeterliklerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan araştırma 56 (28 deney ve 28 kontrol) eğitimci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, ön test son test kontrol gruplu 2x2 faktöriyel desende yürütülmüş, veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen Genel Bilgi Formu ve Montessori Eğitimine İlişkin Eğitimci Değerlendirme Anketi ile toplanmıştır. Deneysel süreçte deney grubundaki eğitimcilere […]
  Neriman Aral, Aybüke Yurteri Tiryaki, Ezgi Fındık, Saliha Çetin Sultanoğlu, Esra Beker, Müdriye Yıldız Bıçakçı, Ece Özdoğan Özbal
 • Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitimdeki değişimler Nisan 21, 2022
  Ülkemizde okul öncesi eğitimin tarihine bakıldığında “ana mektepleri, çocuk bahçesi, anaokulu, çocuk yuvası, kreş, anasınıfı” vb isimlerle yer aldığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eğitim sistemimizde okul öncesi eğitime yer verilmiştir. Günümüzde okul öncesi eğitimin çocukların hazırbulunuşluklarını artırması ve ilkokula geçişini kolaylaştırması nedeniyle daha çok çocuğun okul öncesi eğitimden yararlandığı görülmektedir. Bu derleme çalışmasında Cumhuriyetin […]
  Ebru Deretarla Gül